“Elke volgende regering moet een hervormingsregering zijn”

Oproep voorzitter Rudy Provoost bij voorstelling Voka verkiezingsmemorandum

Rudy Provoost, voorzitter Voka vzw
Rudy Provoost, voorzitter Voka vzw

De politiek moet na de verkiezingen snel hervormingsregeringen op de been brengen op alle niveaus. Ook de staatsstructuur moet worden hervormd. Die oproep doet de voorzitter van Voka, Rudy Provoost, tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Brusselse Bozar. Voka presenteert er het memorandum ‘Nu ondernemen voor morgen!’ voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni 2024. In de periode die nog rest tot aan de verkiezingen vormt de goedkeuring van het stikstofdecreet door het Vlaams Parlement de allergrootste prioriteit. Het ontbreken van een definitief vergunningenkader is immers extreem schadelijk voor de Vlaamse economie.

In aanwezigheid van de federale premier Alexander De Croo, de Vlaamse minister-president Jan Jambon, tal van toppolitici van de diverse politieke partijen en honderden ondernemers stelt Voka zijn verkiezingsmemorandum ‘Nu ondernemen voor morgen!’ voor. Het Voka memorandum bevat 170 concreet uitgewerkte voorstellen en is een leidraad voor de politiek om hervormingsregeerakkoorden op te stellen na de verkiezingen.

Hervormingen zijn nodig in 3 domeinen: in de staatsstructuren, in het beheer van de openbare financiën en in de strategische bevoegdheidsdomeinen die onze toekomstige welvaart zullen bepalen. Onze overheid slaagt er vandaag niet meer in om fundamenteel te hervormen en tot beslissingen te komen. Dit legt een hypotheek op onze toekomst. De samenvallende verkiezingen bieden een unieke kans om overal hervormingen in de steigers te zetten. De komende jaren zullen we meer dan ooit moeten hervormen om beter te kunnen ondernemen”, zegt Rudy Provoost, voorzitter van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Integrale nieuwjaarstoespraak Rudy Provoost

PDF - 132 Kb

Stikstof

In de weken die resten voor de campagne , moet er absoluut een robuuste oplossing voor het stikstofprobleem komen. Het stikstofdecreet dat voorligt in het Vlaams Parlement moet meteen nadat het advies van de Raad van State afgeleverd is, gestemd worden. In geen geval mag de politieke discussie heropend worden. Elke bijkomende vertraging zou extra schade toebrengen aan de Vlaamse economie. De Vlaamse meerderheidspartijen moeten woord houden. “Het heeft lang genoeg geduurd en aangesleept. We zitten in een feitelijke vergunningenstop. Ons geduld is op. Nu móet er een stikstofdecreet gestemd worden”, aldus nog Voka-voorzitter Rudy Provoost.

Staatshervorming

In de coalitiegesprekken die na de verkiezingen zullen volgen, moet ook de volgende staatshervorming aan bod komen. Het doel is te komen tot homogenere bevoegdheidsverdelingen in dit land. Alle bevoegdheden rond ​ arbeidsmarkt, talent, onderwijs en opleiding, gezondheidszorg moeten naar de deelstaten worden overgeheveld. Een volgende staatshervorming moet responsabiliserend werken, zodat goed presterende regio’s beloond worden. Meer fiscale autonomie voor de deelstaten is daarbij onontbeerlijk.


Voka 2024 Verkiezingsmemorandum

PDF - 2.6 Mb

Het Voka verkiezingsmemorandum in 20 speerpunten

Nu groeien voor morgen

1. ​ ​ ​ Maak de overheidsbegrotingen terug gezond: de helft van de inspanning komt van besparingen op de overheidsuitgaven, de helft van structurele hervormingen.

2. ​ ​ ​ Pak het investeringstekort aan door een betere samenwerking tussen overheid en privé: voer een investeringsnorm in van 4,5% van het BBP voor alle overheden samen en activeer het institutioneel kapitaal.

3. ​ ​ ​ Ga voor een groeibevorderende fiscaliteit die werken en ondernemen lonender maakt. Plafonneer opnieuw de werkgeversbijdragen en verbreed de belastingschijven.

Nu werken voor morgen

4. ​ ​ ​ Voer een kordaat activeringsbeleid: onder meer door de werkloosheidsuitkering na twee jaar uit te doven en door de activeringslogica ook in alle vormen van bijstand en uitkeringen toe te passen. Hervorm met de sociale partners de VDAB zodat ze performanter wordt in de uitvoering van haar kerntaken.

5. ​ ​ ​ Begeleid langdurig zieken systematisch en sneller terug naar werk. Ga voor minstens 40.000 re-integratietrajecten per jaar.

6. ​ ​ ​ Maak economische migratie sneller, simpeler en slimmer: onder meer door een ‘single permit’ uit te reiken binnen de drie weken en de lijst van knelpuntberoepen voor economische migratie uit te breiden.

7. ​ ​ ​ Stimuleer levenslang leren door opleidingsincentives voor bedrijven, zoals een verhoogde fiscale aftrek, en een leerrekening voor burgers.

8. ​ ​ ​ Breng het arbeidsrecht opnieuw bij de tijd door een nieuw “Wetboek van Werk” dat maximaal inzet op flexibiliteit.

9. ​ ​ ​ Zet in op vrije loonvorming: de automatische loonindexering wordt afgeschaft, de loonnorm verdwijnt zodra de loonkostenhandicap verdwenen is en er kan op ondernemings- en waar wenselijk op sectorniveau onderhandeld worden over all-in loonakkoorden.

10. ​ ​ ​ Zet in op een betere studie-oriëntering dankzij Talentcenters in heel Vlaanderen en door de leerplichtleeftijd aan te passen: onderaan van 5 naar 3 jaar en voorzie bovenaan een opt-out vanaf 16 jaar bij voltijds werk met alternatieve kwalificatiekansen.

11. ​ ​ ​ Rationaliseer in het onderwijs, stimuleer netoverschrijdende samenwerking en schrap in het aantal (te kleine) studierichtingen en stimuleer STEM-richtingen.

Nu verduurzamen voor morgen

12. ​ ​ ​ Breng het ontwerp van vergunningenbesluit mee in het openbaar onderzoek om de rechtszekerheid te verhogen en de procedure te versnellen.

13. ​ ​ ​ Verzeker ruimte om te ondernemen ook na de bouwshift van 2040: voorzie in een strategische reserve aan bedrijventerreinen voor niet-verweefbare industrie en maak werk van planologische compensatie voor slecht gelegen bedrijventerreinen.

14. ​ ​ ​ Ga voor een programmatische aanpak voor waterkwaliteit om een vergunningenstop te vermijden: vraag tijdig afwijkingsmogelijkheden aan bij Europa voor de Kaderrichtlijn Water en stel reductiedoelen per stakeholder op.

15. ​ ​ ​ Ga voor een maximale verlenging van de nucleaire capaciteit: door de wet op de kernuitstap uit 2003 te schrappen en door de bestaande centrales met 20 jaar te verlengen. Investeer in nieuwe technologieën zoals de kleine modulaire reactoren.

16. ​ ​ ​ Zet de energienorm om in concrete maatregelen om de energieprijzen voor bedrijven in lijn te brengen met de buurlanden. Voorzie in een financieringsinstrument voor ​ klimaatinvesteringen door de industrie.

17. ​ ​ Voer een slimme kilometerheffing in voor alle weggebruikers.

Nu innoveren en ondernemen voor morgen

18. ​ ​ ​ Verhoog de overheidsinvesteringen in O&O en valoriseer innovatie beter: verhoog onder meer de publieke middelen om de 1%-norm O&O te halen.

19. ​ ​ ​ Omarm doorbraaktechnologieën, geef bijvoorbeeld dual use technologieën alle kansen en aligneer met Europa.

20. ​ ​ ​ Stop met de massaproductie aan regelgeving. Regulitis remt het ondernemerschap af. Laat de overheid zich focussen op kerntaken en niet nodeloos tussenkomen in de marktwerking.

Het volledige Voka verkiezingsmemorandum is raadpleegbaar op de website www.voka.be/verkiezingen

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact